Pokój: Przebudowa drogi gminnej 101616 O - ul. Leśna w m. Ładza
Numer ogłoszenia: 229504 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085 w. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 101616 O - ul. Leśna w m. Ładza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Droga gminna ul. Leśna w m. Ładza posiada nawierzchnię tłuczniową po której obywa się ruch pojazdów osobowych i rolniczych mieszkańców miejscowości. Brak wyprofilowanego pobocza utrudnia swobodne odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z jezdni. Na drodze nie występuje sprawny system odprowadzenia wody co powoduje niszczenie nawierzchni tłuczniowej i prowadzi do powstawania znacznych ubytków w nawierzchni jezdni, jak również rozchlapywanie wody na sąsiednie zabudowania. Wzdłuż całej drogi nie występują chodniki ani pobocze utwardzone co powoduje utrudnienia w komunikacji pieszej mieszkańców działek przyległych. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami w m. Ładza projektuje się przebudowę drogi gminnej ul. Leśna. Po wykonaniu ścinki pobocza gruntowego na całej długości drogi (strona lewa 1,0 m, strona prawa 1,0 m) i wykonaniu naprawy istniejących ubytków w nawierzchni tłuczniowej wraz z jej wyprofilowaniem, wykonana zostanie warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa 0-31,5 i grubości 10 cm wraz z warstwą ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grubości 5 cm. Projekt zakłada jezdnię o szerokości 3,5 m - na odcinku od km 0+871 do km 0+985 gdzie wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni - warstwa odsączająca z piasku naturalnego gr. 10 cm, podbudowa tłuczniowa z kruszywa 0-63 gr. 15 cm oraz warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa 0-31,5 i grubości 10 cm wraz z warstwą ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grubości 5 cm i szerokość 4,00 m i spadku jednostronnym 2 % w kierunku poboczy utwardzonych. Wykonane zostaną pobocza utwardzone o pochyleniu 6 % od jezdni i szerokości (strona lewa 0,50 m, strona prawa 0,50 m). Szczegółowe określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia znajduje się w SIWZ..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 21 września 2015 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. Szczegóły informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji:- w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, - w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych czynników uniemożliwiających realizację robót w wyznaczonym terminie, - w związku z skomplikowanym procesem technologicznym przygotowania i uruchomienia urządzeń lub sprzętu, - w związku z koniecznością prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem uzupełniającym lub, - w skutek działania siły wyższej,- w związku z nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, - w związku z wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - w związku z opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, -w związku z innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, 3) będących wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy, 4) dotyczących zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 5) dotyczących formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp. 6)zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-03 Pokój, biuro nr 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-03 Pokój, biuro nr 11 - sekretariat Urzędu Gminy Pokój.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie