Pokój: Przebudowa drogi gminnej 101616 O - ul. Leśna w m. Ładza
Numer ogłoszenia: 261076 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229504 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085 w. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 101616 O - ul. Leśna w m. Ładza.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Droga gminna ul. Leśna w m. Ładza posiada nawierzchnię tłuczniową po której obywa się ruch pojazdów osobowych i rolniczych mieszkańców miejscowości. Brak wyprofilowanego pobocza utrudnia swobodne odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z jezdni. Na drodze nie występuje sprawny system odprowadzenia wody co powoduje niszczenie nawierzchni tłuczniowej i prowadzi do powstawania znacznych ubytków w nawierzchni jezdni, jak również rozchlapywanie wody na sąsiednie zabudowania. Wzdłuż całej drogi nie występują chodniki ani pobocze utwardzone co powoduje utrudnienia w komunikacji pieszej mieszkańców działek przyległych. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami w m. Ładza projektuje się przebudowę drogi gminnej ul. Leśna. Po wykonaniu ścinki pobocza gruntowego na całej długości drogi (strona lewa 1,0 m, strona prawa 1,0 m) i wykonaniu naprawy istniejących ubytków w nawierzchni tłuczniowej wraz z jej wyprofilowaniem, wykonana zostanie warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa 0-31,5 i grubości 10 cm wraz z warstwą ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grubości 5 cm. Projekt zakłada jezdnię o szerokości 3,5 m - na odcinku od km 0+871 do km 0+985 gdzie wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni - warstwa odsączająca z piasku naturalnego gr. 10 cm, podbudowa tłuczniowa z kruszywa 0-63 gr. 15 cm oraz warstwa podbudowy tłuczniowej z kruszywa 0-31,5 i grubości 10 cm wraz z warstwą ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 grubości 5 cm i szerokość 4,00 m i spadku jednostronnym 2 % w kierunku poboczy utwardzonych. Wykonane zostaną pobocza utwardzone o pochyleniu 6 % od jezdni i szerokości (strona lewa 0,50 m, strona prawa 0,50 m). Szczegółowe określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia znajduje się w SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 273425,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ