Pokój: Przewozy szkolne w roku szkolnym 2013/2014 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
Numer ogłoszenia: 75523 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy szkolne w roku szkolnym 2013/2014 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: - przewozy szkolne na rok szkolny 2013/2014, obejmujące dowozy dzieci, nauczycieli i innych osób wskazanych przez Zamawiającego do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój. - całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu i z którym zostanie zawarta umowa, - wykonawca zapewni opiekunów dla przewozów na poszczególnych trasach. - dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego, - z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać wyłącznie dzieci, uczniowie oraz osoby wskazane przez Zamawiającego, - przewozy można świadczyć autobusami szkolnymi lub autobusami, mikrobusami przygotowanymi do przewozów zorganizowanych grup dzieci lub młodzieży do lat 18, - Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom, - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera załącznik nr 1 do umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: N/D

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. pok. 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie