Pokój: Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
Numer ogłoszenia: 152779 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Szkoła Podstawowa w Pokoju im. Wincentego Witosa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Z uwagi na kwestie techniczne opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 6 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: n/d

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, pok. 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: n/d.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE ORAZ PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PRODUKTY MLECZARSKIE.