Pokój: Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu
Numer ogłoszenia: 119391 - 2009; data zamieszczenia: 24.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu (dz. 739). Poniżej przedstawiono główne parametry techniczne boiska Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 1144,00 m.kw., w tym boisko do piłki ręcznej 800 m.kw., boisko do koszykówki 314,40 m.kw., siatkówka 162,00 m.kw. W skład robót budowlanych wchodzi również wykonanie ciągów pieszych o powierzchni 181,88 m.kw z kostki betonowej gr. 6 cm; odwodnienie powierzchniowe na powierzchni 91,12 m.kw. wykonane z korytek betonowych; dojazd o powierzchni 76,57 m.kw. wykonany z kostki ażurowej; nadto należy wykonać obrzeża gr. 6 cm na odcinku dł. 427 mb; obrzeża gr. 8 cm na odcinku 32 mb; ogrodzenie o wys. 400 cm. Całkowita powierzchnia opracowania 1739,23 m.kw. Prócz budowy boiska wielofunkcyjne (robót budowlanych) należy zamontować elementy jego wyposażenia tj. sprzęt sportowy i mała architekturę - bramki do piłki ręcznej (mini piłka nożna), kosze wraz ze statywem do boiska do koszykówki, słupki stalowe do gry w siatkówkę i tenis, kosz na śmieci, ławki z oparciem. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu EPDM poliuretanowo-gumowej gr. 16 mm (boisko do piłki ręcznej z stanowiskami do koszykówki z boiskiem do siatkówki w kolorze czerwonym (ceglastym)). Nawierzchnia poliuretanowa ma zostać wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż: wytrzymałość na rozciąganie (MPa) nie więcej niż 0,60; wydłużanie względne przy rozciąganiu (%) nie więcej niż 65 wytrzymałość na rozdzieranie (N) nie więcej niż 100 ścieralność nie większa 0,09 twardość w skali Shorea 55º±10 współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym nie więcej niż 0,35; w stanie mokrym nie więcej niż 0,30. Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów. Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy do czasu zgłoszenia gotowości odbioru wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wszystkie zastosowane materiały i elementy muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklarację zgodności. Materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania BIOZ. Powyższy opis jest pobieżny i nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt techniczny. Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót. Wymagany okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia pozytywnego dokonania odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 16 000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój, nr rachunku 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 z podaniem tytułu: wadium dot. sprawy SG-IV-341-12-2009 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin (dzień i godzina) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, sekretariat lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, pok. 40.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: N/D.