Pokój: Remont drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz
Numer ogłoszenia: 52501 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz. Do zakresu prac wchodzą: roboty pomiarowe, roboty ziemne, odmulenia i odtworzenia rowów, czyszczenie przykanalików pod drogą, wykonanie poszerzenia nawierzchni bitumicznej, ustawienie krawężnika wyniesionego betonowego 100x30x15 cm na ławie betonowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, ustawienie obrzeży bet. 100x30x8 cm, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm dla chodnika zjazdów, wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm na zjazdach, wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm na chodniku, wykonanie warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na chodniku i zjazdach, ułożenie kostki bet. gr 6 cm na chodniku i 8 cm zjazdach, wykonanie warstwy remontowo-wyrównawczej i ścieralnej, ustawienie barier energochłonnych, wykonanie remontu przepustu drogowego wraz z nowymi ścinkami żelbetowymi, plantowanie i humusowanie pobocza za obrzeżem, uzupełnienie ścinka poboczy gruntowych. Zamawiający posiada ważne i przyjęte zgłoszenie robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących częściach niniejszej Specyfikacji: - Część III/I SIWZ Projekt techniczny - Część III/II SIWZ Przedmiar robót - Część III/III SIWZ Specyfikacje Techniczne wykonania i Odbioru Robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć te dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania wykonawcy. O ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich tych Wykonawców. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną winno zawierać: a) wyszczególnienie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (nazwy, adresy, Regon i NIP), b) wskazanie pełnomocnika, c) dokładne określenie postępowania dla którego udzielane jest pełnomocnictwo, d) określenie czasu trwania pełnomocnictwa (jeśli okres udzielenia pełnomocnictwa jest krótszy niż do dnia upływu okresu odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz usunięcia usterek pogwarancyjnych to pełnomocnictwo to będzie musiało być następnie wydłużone do tego okresu np. w umowie jaką zawrą podmioty po wyborze ich oferty), e) zakres pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptując nowego kierownika robót, w przypadku gdy: 1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w przypadkach choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót lub nie wywiązywania się kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Zamawiający może zażądać, a Wykonawca musi to żądanie spełnić we wskazanym przez Zamawiającego terminie, zmiany kierownika robót z powodu, iż nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wynikającego ze zmiany stawki podatku VAT jedynie za roboty, które w dniu zmiany nie zostały wykonane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, pok. 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie