Pokój: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VI przetarg
Numer ogłoszenia: 214023 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, faks 077 4693085.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VI przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno_wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania teatralne, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, w klasach I_III w 1 szkole podstawowej, w ramach projektu Ja w szkole II. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jednostkowy czas trwania godziny zajęć rozwijających zainteresowania we wszystkich wyspecyfikowanych grupach tematycznych wynosi jedna godzina lekcyjna rozumiana jako 45_cio minutowy wymiar. Zgodnie z § 13 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487): godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych_60 minut. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów w ramach zajęć. Zadanie obejmuje: prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, a także rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych z uwzględnieniem zajęć teatralnych. Wykaz zajęć, które będą realizowane w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu w ramach projektu JA W SZKOLE II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: 16. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją w wymiarze 30 h (1350 minut) w ciągu 1 r. szk. dla III grupy, realizowanych w formie zajęć wyrównawczych 23. gimnastyka korekcyjna w wymiarze 50 godzin (2250 minut) w ciągu 1 r. szk., w tym zajęcia realizowane na basenie 5 wyjazdów - 10 godzin (600 minut) zajęć na basenie dla I i II grupy uczniów 24. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w wymiarze 30 h (1800 minut) w ciągu 1 r. szk., dla I grupy uczniów 26. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie w wymiarze 30 h (1350 minut) w ciągu 1 r. szk. Do obowiązków prowadzącego będzie należało m. in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia po obowiązkowych lekcjach i w dni wolne od nauki w szkole, w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do 30 czerwca 2013 roku; Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do: _zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Przygotowanie programu zajęć dla uczniów i uczennic projektu w oparciu o przeprowadzony test kompetencji_analizę uczniów w zakresie zaburzeń komunikacji społecznej Bieżące informowanie Zamawiającego na piśmie o przypadkach rezygnacji uczęszczających z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. Prowadzenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników_czek zajęć. Prowadzenia dziennika zajęć. Przeprowadzenie testów na początku i po upływie 75% zaplanowanych godzin oraz po zakończeniu zajęć przeprowadzonych w czasie trwania projektu. Informowania uczestników/uczestniczki projektu że zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych wsparciem. Współpraca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Osiągnięcia celów szczegółowych projektu : Zapewnienie każdemu dziecku, objętego wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno wychowawczo_profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu. Przekazania Zamawiającemu, po zakończonych spotkań następujących dokumentów: listy obecności uczestników spotkań sprawozdanie merytoryczne z wykonania zlecenia. kartę czasu pracy z zajęć zawierającą wymiar godzin oraz tematy zajęć dzienniki zajęć ankiety_testy monitoringowe badające postęp uczęszczających na zajęciach. dokumentacji fotograficznej z opisem wykonanej na własnym sprzęcie, dokumentującej realizację zajęć _zajęcia rozwijające zdolności teatralne Przygotowanie programu zajęć dla uczniów i uczennic projektu w oparciu o przeprowadzoną analizę zainteresowań uczniów. Bieżące informowanie Zleceniodawcę na piśmie o przypadkach rezygnacji uczęszczających z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. Prowadzenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników_czek zajęć. Prowadzenia dziennika zajęć. Przeprowadzenie testów na początku i po upływie 75% zaplanowanych godzin oraz po zakończeniu zajęć przeprowadzonych w czasie trwania projektu. Informowania uczestników_uczestniczki projektu że zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych wsparciem. Współpraca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Osiągnięcia celów szczegółowych projektu : a Zapewnienie każdemu dziecku, objętego wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno wychowawczo_profilaktycznej zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.Przekazania Zleceniodawcy, po zakończonych spotkań następujących dokumentów: listy obecności uczestników spotkań sprawozdanie merytoryczne z wykonania zlecenia. kartę czasu pracy z zajęć zawierającą wymiar godzin oraz tematy zajęć dzienniki zajęć ankiety_testy monitoringowe badające postęp uczęszczających na zajęciach. dokumentacji fotograficznej z opisem wykonanej na własnym sprzęcie, dokumentującej realizację zajęć _zajęcia wyrównawcze Przygotowanie programu zajęć dla uczniów i uczennic projektu w oparciu o przeprowadzony wewnętrzny test kompetencji i analizę dokumentacji uczestników projektu Bieżące informowanie Zamawiającego na piśmie o przypadkach rezygnacji uczęszczających z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania. Prowadzenia listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników-czek zajęć. Prowadzenia dziennika zajęć. Przeprowadzenie testów na początku i po upływie 75% zaplanowanych godzin oraz po zakończeniu zajęć przeprowadzonych w czasie trwania projektu. Informowania uczestników_uczestniczki projektu że zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych wsparciem. Współpraca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Osiągnięcia celów szczegółowych projektu : a Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 80% uczniów objętych wsparciem Przekazania Zamawiającemu, po zakończonych spotkań następujących dokumentów: listy obecności uczestników spotkań sprawozdanie merytoryczne z wykonania zlecenia. kartę czasu pracy z zajęć zawierającą wymiar godzin oraz tematy zajęć dzienniki zajęć ankiety_testy monitoringowe badające postęp uczęszczających na zajęciach. dokumentacji fotograficznej z opisem wykonanej na własnym sprzęcie, dokumentującej realizację zajęć c) szczegółowy zakres obowiązków ujęty został w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Zakres obowiązków odnosi się do wszystkich poniżej wymienionych 4 części przetargu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.41.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy przedłożyć kserokopię aktualnego potwierdzenia z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika prawo do reprezentacji lub pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminapokoj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, biuro nr 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Ja w szkole II, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie